INFO

19.2.2015

Zaměstnáváte občany EU? Víte, jaké máte jako zaměstnavatel povinnosti vůči Úřadu práce?

Zákon o zaměstnansti nestanovuje žádné omezení, které by občanům EU bránilo vykonávat v ČR práci. Ze zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků však vyplývají povinnosti, které jsou stanoveny v ust. § 87 a § 102 zákona o zaměstnanosti, pouze pro jejich zaměstnavatele. Jedná se o povinnost oznamovací a evidenční.

Informační povinnost
Nastoupí-li do zaměstnání občan EU, rodinný příslušník občana EU nebo cizinec, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání (např. občan s trvalým pobytem  - viz § 98 zákona o zaměstnanosti) jsou zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které jsou tyto fyzické osoby svým zahraničním zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinny o této skutečnosti informovat písemně příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.
Obdobná povinnost se vztahuje i na případy, kdy za trvání zaměstnání nastane skutečnost, na jejímž základě již tyto osoby povolení k zaměstnání nepotřebují. Tuto informační povinnost musí zaměstnavatel splnit nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání nevyžaduje.
Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést podle § 102 zákona o zaměstnanosti. Jde např. o identifikační údaje cizince, jeho adresu v zemi trvalého pobytu, identifikační údaje zaměstnavatele apod. Každou změnu těchto údajů jsou zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce, povinny nahlásit nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděli.
Zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které byly tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce, jsou povinny nejpozději do deseti kalendářních dnů informovat příslušný úřad práce o ukončení jejich zaměstnání nebo vyslání.

Evidenční povinnost
Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů EU a jejich rodinných příslušníků a cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem. Obsahem této evidence jsou identifikační údaje cizince, adresa v zemi jeho trvalého pobytu a adresa pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název úřadu, který ho vydal, druh práce, místo výkonu práce a doba, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, pohlaví těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem.

Sankce
Plnění oznamovací a evidenční povinnosti zaměstnavatele je kontrolováno úřady práce, které jsou v případě zjištěného porušení některé z těchto povinností povinny uložit zaměstnavateli (fyzické nebo právnické osobě, k níž jsou cizinci vysláni zahraničním zaměstnavatelem) ve správním řízení pokutu. 

Týká se Vás tato problematika? Kontaktujte nás pro více informací. Nabízíme provedení auditu složek vašich zahraničních zaměstnanců vzhledem k splnění obou povinností vůči Úřadu práce. 


 15.9.2014 

Zaměstnanecká karta

Zákon o pobytu cizinců č. 326/1999 prošel významnými změnami na konci června tohoto roku. Od 24. června 2014 uplatňují úřady nový postup při legalizaci pobytu pro cizince přicházejících ze zemí mimo EU, a vydávají nový typ povolení k přechodnému pobytu - tzv. zaměstnaneckou kartu. 

Splní-li žadatel zákonné požadavky, obdrží zaměstnaneckou kartu s dobou platnosti na 2 roky. Zaměstnanecká karta je duálním pobytovým povolením, které je zároveň povolení k práci i k pobytu. Zaměstnanecká karta nahradila klasické pracovní povolení a vízum k pobytu nad 90 dní za účelem zaměstnání, které tímto zaniklo.

Povinnost požádat o pracovní povolení zůstala pracovníkům, kteří jsou vysláni k výkonu práce na území ČR svým zahraničním zaměstnavatelem se sídlem mimo EU. I ti však spolu s žádostí o pracovní povolení žádají o zaměstnaneckou kartu (neduální).

Ministerstvo vnitra rozhodne zpravidla do 60 dnů o udělení souhlasu s vydáním zaměstnanecké karty. Dle dosavadní zkušenosti české úřady zatím 60denní lhůtu dodržují, Ministerstvo vnitra však může v ojedinělých případech využít až lhůty 90 dní na vydání stanoviska. 

Rádi Vám poradíme či pomůžeme s řešením konkrétních případů. Obraťte se na nás:office@humanconsulting, +420 731 137 215